Behandling

BEHANDLING

I tillegg til 4 stadiene kan lungekreft deles inn i 3 undergrupper, som tilbyr ulike behandlingsalternativer. I Norge er retningslinjene for behandling beskrevet i det Nasjonale handlingsprogrammet1.

LOKALISERT LUNGEKREFT

Stadie I-II
Tidlige stadier av lungekreft, hvor
kreftsvulsten er liten og ikke har spredt
seg til andre deler av kroppen. Her
vil behandlingen typisk bestå av en
kirurgisk fjerning/operasjon for å fjerne
kreftsvulsten. Operasjonen kan følges
opp med etterbehandling (også kjent
som adjuvant behandling) i form
av strålebehandling eller medisinsk
behandling. I de tidlige stadiene uten
mulighet for operasjon vil du ofte få tilbud
om strålebehandling.

LUNGEKREFT MED LOKAL SPREDNING

Stadie III
Her har kreften spredt seg til
omkringliggende lymfeknuter eller
det omkringliggende lungevevet,
og det vil typisk ikke være mulig å
operere. Derimot kan kjemoterapi
og strålebehandling, kombinert
eller separat, være et alternativ. Din
allmenntilstand og lungefunksjon er også
med på å bestemme behandlingsvalget.
Behandlingen kan gis med et
helbredende sikte, men på grunn av risiko
for tilbakefall er tett oppfølging viktig.

LUNGEKREFT MED METASTASER

Stadie IV
Her er kreften i et mer avansert stadium,
og har spredt seg til lymfeknuter i flere
områder eller andre vev eller organer av
kroppen. Disse nye kreftsvulstene kalles
metastaser. Lungekreft med metastaser
behandles med cellegift, immunterapi
og/eller persontilpasset behandling hvis
mulig. Formålet med behandlingen er
palliasjon, som innebærer å begrense eller
hemme sykdomsutviklingen og forbedre
livskvaliteten mest mulig. Behandlingsvalg
og varighet vil bli bestemt etter avveieing av
mulige bivirkninger opp mot forventet effekt
av behandlingen.

BEHANDLINGSALTERNATIVER1

Operasjon
Operasjon (kirurgi)
Kirurgi tilbys ca. hver fjerde lungekreftpasient2. Operasjonen tilpasses hvor i lungen kreftsvulsten befinner seg og hvor raskt kreften utvikler seg. Det er forskjellig fra person til person hvor mye av kreftsvulsten det er mulig å fjerne. I noen tilfeller kan det derfor være nødvendig å fjerne hele lungelappen der svulsten sitter. Dette kalles en lobektomi. Operasjonen kan enten foregå ved en kikkhullsoperasjon, eller gjennom en mindre åpning mellom to ribbein, avhengig av hvor kreftsvulsten befinner seg i lungen. Ved kirurgisk behandling i en tidlig fase vil hensikten være å kurere kreften.
Kjemoterapi
Kjemoterapi (eller cellegift)
Kjemoterapi brukes i behandlingen av lungekreft i flere ulike stadier. I de tidlige stadiene kan cellegift gis som oppfølging av en operasjon. Dette kalles adjuvant behandling. Når cellegift gis i tidlig fase, vil hensikten være å kurere kreften. På stadier som er mer avanserte, med ulike former for spredning, og hvor kirurgi kanskje ikke er mulig, kan cellegift i kombinasjon med strålebehandling være et alternativ. Ved lungekreft som har spredt seg med metastaser, inngår ofte kjemoterapi som en del av den medisinske behandlingen. Her kan kjemoterapi gis alene eller i kombinasjon med immunterapi. Når kjemoterapi gis i de sene stadiene av lungekreft, er hensikten å forlenge tiden pasienten kan leve med kreften og å forbedre livskvaliteten.
Kjemoterapi kan bestå av ett eller flere legemidler. Behandlingen gis vanligvis i en begrenset periode i såkalte behandlingsserier. Cellegift vil typisk gis via infusjon i armen.
Strålebehandling
Strålebehandling
Strålebehandling kan brukes i tidlige stadier av ikke-småcellet lungekreft uten spredning med metastaser, hvor legene vurderer at kirurgi ikke er et alternativ. Når strålebehandling gis i tidlige stadier av kreft, vil hensikten ofte være å kurere kreften. Strålebehandlingen består i tidlig kreftstadier av høydose røntgen, kalt stereotaktisk strålebehandling. Strålene kan rettes direkte mot kreftsvulsten med meget høy presisjon og fra flere forskjellige vinkler. Ved å konsentrere strålingen spesifikt mot kreftcellene, skånes det omkringliggende friske vevet. Høydose strålebehandling gis over noen få ganger, i motsetning til tradisjonell strålebehandling som vanligvis gis over en lengre periode.
I mer avanserte stadier av ikke-småcellet lungekreft kan strålebehandling brukes som en symptomlindrende og potensielt livsforlengende behandling.
Immunterapi
Immunterapi
Immunterapi er en nyere form for medisinsk behandling som kan tilbys for ulike avanserte stadier av ikke-småcellet lungekreft. Tidligere var det kun mulig å behandles med cellegift for avansert sykdom, men det siste tiåret har nye typer behandlinger endret dette bildet.
Hva er immunterapi?
Immunterapi er en såkalt spesialisert kreftbehandling. Behandlingen hjelper kroppens immunsystem til å oppdage kreftcellene og deretter angripe cellene. Immunterapi gis vanligvis via infusjon i armen. Behandlingen gis over en lengre periode, typisk med 3-6 uker mellom hver behandling.
Hvordan virker immunterapi?
Immunterapi for å behandle ikke-småcellet lungekreft virker ved å aktivere immunsystemet til å angripe selve kreftcellene. Immunsystemet vil vanligvis oppdage syke eller fremmede celler i kroppen og ødelegge dem. Kreftcellene bruker imidlertid forskjellige mekanismer for å unnslippe immunsystemet. Dette kan for eksempel være ved å sende ut et signalstoff som kan hemme immunsystemet i kampen mot kreften. Immunterapi består av såkalte antistoffer som målrettet hemmer signalstoffet fra kreftcellene, og dermed kan immunsystemet nå aktivt bekjempe kreften.
Hvem kan behandles med immunterapi?
For å vurdere om immunterapi vil være aktuelt for en pasient, vil legene ta en vevsprøve i form av en biopsi. Dette kalles også gen- eller biomarkørtesting. Testresultatene viser om kreftcellene potensielt kan være mottakelige for medisinen. Testen viser i hvilken grad kreftcellene bruker signalstoffet til å hemme immunsystemet. Jo mer kreften bruker signalstoffet, jo større er sjansen for at immunterapien virker. Hos ca. 35 % av pasientene med avansert ikke-småcellet lungekreft er kreftcellene spesielt følsomme for immunterapi.
Persontilpasset behandling
Persontilpasset behandling
Mange års forskning har ført til utvikling av flere typer såkalte persontilpasset behandlinger. Persontilpasset behandling kan også kalles målrettet terapi, målrettet behandling eller skreddersydd behandling. Området vokser raskt i disse årene, og nye behandlinger blir fortløpende tilgjengelig. Det kan derfor være vanskelig som pasient eller pårørende å følge med, og få en ordentlig forståelse av behandlingsområdet. Nedenfor følger en gjennomgang av hva begrepet målrettet behandling omfatter.
Hva er persontilpasset behandling?
I motsetning til cellegift, som kan angripe mange forskjellige voksende celletyper i kroppen, er persontilpasset behandling designet for kun å ødelegge kreftcellene. Persontilpasset behandling tar utgangspunkt i biologien bak den enkelte kreftsykdommen og hvordan og hvorfor den utvikler seg. Etter hvert som kroppens celler deler og utvikler seg, vil celler som tilegner seg egenskaper til å vokse uhemmet kunne bli en kreftsykdom. Dette skjer gjennom genmutasjoner i cellenes DNA.
Innenfor en diagnose som lungekreft kan ulike pasienter ha ulike og flere mutasjoner, noe som gjør den enkelte kreftsykdommen svært kompleks men også unik. Den økte kunnskapen om disse mutasjonene har gjort det mulig å behandle kreften mer spesifikt ved direkte å ramme kreftceller som har de enkelte kreftfremmende mutasjonene. Persontilpasset behandling vil ofte gis som piller, også kalt tablettbehandling.
Hvordan fungerer persontilpasset behandling?
Persontilpasset behandling er designet for å sette en stopper for de spesifikke egenskapene som kreftcellene har tilegnet seg, og som gjør at den kan vokse og spre seg ukontrollert. Dette kan for eksempel være ved å blokkere visse overflateproteiner på kreftcellene eller stoppe vekstsignaler fra å nå kreftcellene.
Persontilpasset behandling skiller seg dermed fra andre typer behandlinger som cellegift ved å kun treffe kreftcellene på de punktene som har utløst kreften. Siden de normale cellene ikke har en kreftfremmende genmutasjon, påvirkes ikke disse på samme måte som de syke cellene.
Hvem kan få persontilpasset behandling?
Stort sett alle pasienter med lungekreft vil bli testet for mutasjoner, der det potensielt kan bli målrettet behandling tilgjengelig. Imidlertid vil kun en liten gruppe pasienter med avansert ikke-småcellet lungekreft fortsatt få tilbud om persontilpasset behandling.
Kilder:
  1. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnotikk, behandling og oppfølging av lungekreft, mesoteliom og thymom. Helsedirektoratet 2021. ISBN 978-82-8081-649-8.
  2. Årsrapport 2020. Nasjonalt kvalitetsregister for Lungekreft. Oslo: Kreftregisteret 2021. ISBN: 978-82-473-0094-7.